COMSOL Multiphysics®

🔗COMSOL Licenční smlouva

COMSOL Multiphysics

Individuální (jednouživatelská) konfigurace

Licence NSL pro jednu osobu ("Named Single License"). Programy mohou být instalovány a spouštěny na jednom nebo více počítačích, ale pracovat s nimi smí jen jedna osoba určená držitelem licence (firmou). Počet počítačů používaných určeným uživatelem je limitován na 4. Držitel licence může změnit určeného uživatele maximálně 2x ročně a stejně tak může požádat o změnu maximálně 2 počítačů za rok.

Licence vázaná na CPU. Její držitel může určit k instalaci programů jeden konkrétní počítač. Na určeném počítači se může v práci s programem střídat více uživatelů (v jeden časový okamžik však smí s COMSOL Multiphysics pracovat pouze jeden uživatel). Držitel licence může změnit určený počítač maximálně 2x ročně. Vzdálený přístup není dovolen.

Samozřejmě nelze obě uvedené metody kombinovat!

COMSOL Multiphysics individualní konfigurace

Síťová (concurrent) konfigurace FNL

Umožňuje současnou práci s COMSOL Multiphysics danému počtu uživatelů připojených k lokální počítačové síti. Počet současně pracujících uživatelů je omezen počtem zakoupených uživatelských licencí (klíčů). Síťové konfigurace jsou dodávány jako multiplatformní - umožňují kombinovaný provoz na všech podporovaných platformách v rámci jedné počítačové sítě a regionu, pro který je licence zakoupena. Přístup uživatelů do systému je řízen automaticky jedním licenčním serverem pro všechny platformy. Pouze FNL licence umožňuje pracovat na výpočetních clusterech, používat výpočty v cloudu a konfiguraci client a server na různých počítačích.

COMSOL Multiphysics síťová konfigurace

Časově neomezená licence

Pořizovací cena představuje poplatek za časově neomezenou licenci pro jednoho uživatele nebo skupinu uživatelů a zahrnuje v sobě předplatné na údržbu na prvních 12 měsíců od pořízení. Přístup k update, technické podpoře a možnosti licenci rozšiřovat o další nadstavby v následujících letech je možný po zaplacení Předplatného na údržbu.

Časově omezená licence na 1 rok

Nabízíme roční časově omezené licence. Pořizovací cena licence představuje poplatek za časově omezenou licenci pro jednoho uživatele nebo skupinu uživatelů na dobu 1 rok. K časově neomezené licenci lze přikoupit roční časově omezenou licenci modulů.

Předplatné na údržbu (pro časově neomezené licence)

Údržbou se rozumí předplacená technická podpora, pravidelné update programového vybavení za dané období a možnost rozšiřovat licenci o další moduly. Časové období bezprostředně navazuje na předchozí období předplatného. Je-li cyklus předplatného přerušen, je možné jej obnovit zpětným doplacením poplatků za údržbu.

Ceny předplatného se pohybují v rozmezí 20% - 25% pořizovací ceny produktů. Kontaktujte nás prosím ohledně přesné cenové nabídky.

Nové produkty lze ke stávajícímu systému dokupovat pouze tehdy, má-li alespoň základní modul COMSOL Multiphysics aktivní předplatné na údržbu!

Berte prosím v potaz, že mezi úkony technické podpory se počítá také generování licenčních souborů.

Školní slevy

Školní licence jsou nabízeny za mimořádně výhodných podmínek. Tyto licence jsou však omezeny na použití na školních výpočetních prostředcích, využívaných pouze pro výuku a výzkumnou činnost studentů a pedagogů. U těchto licencí je využití programů pro jakékoli komerční účely zakázáno!

Classroom Kit

Síťová konfigurace COMSOL Multiphysics, která je určena pouze pro pravidelnou výuku studentů zapsaných do kurzů v institucích poskytujících akademické vzdělání. Kromě samotné výuky mohou studenti používat program pro vypracovávání domácích úkolů či semestrálních prací a učitelé pro přípravu výuky.

Classroom Kit nesmí být používán k jiným účelům. Zejména je zakázáno použití Classroom Kitu k vědecké a publikační činnosti pedagogů, doktorandů i studentů (mimo pravidelnou výuku)!

Classroom Kit je k dispozici pro všechny podporované platformy s minimálním počtem 30 síťových (concurrent) uživatelů.

COMSOL Server

COMSOL Server konfigurace CSL

Licence je určena pro spouštění aplikací vytvořených v Application Builderu a síťově sdílených jejich autory. CSL licence existuje roční či časově neomezená a funguje na principu Síťové (concurrent) konfigurace FNL. Každý jednotlivý uživatel může v jednom okamžiku spustit až 4 aplikace. Aplikace lze s CSL licencí sdílet libovolným uživatelům celosvětově. K aplikacím lze přistupovat přes webové rozhraní, nezávisle na operačním systému, anebo přes COMSOL client pro operační systém Windows.

Akademická Server konfigurace ASL

Licence je určena pro spouštění aplikací vytvořených v Application Builderu a síťově sdílených jejich autory. ASL licence je časově neomezená a funguje na principu Síťové (concurrent) konfigurace FNL pro 300 uživatelů. Každý jednotlivý uživatel může v jednom okamžiku spustit až 4 aplikace. Aplikace lze s ASL licencí sdílet pouze akademickým uživatelům (studenti a zaměstnanci univerzit) a to jak v rámci jedné univerzity tak i mimo ni celosvětově.

COMSOL Server akademická server konfigurace

Licence COMSOL Server (CSL a ASL) musí být instalována v teritoriu, ve kterém byla zakoupena. Majitel licence CSL a ASL určuje autorizované uživatele, kteří mohou být z místního teritoria nebo z jiných částí světa. COMSOL Server slouží výhradně ke spouštění Licencovaných Aplikací vytvořených nástrojem Application Builder a neslouží ke spouštění standardních souborů COMSOL Multiphysics (.mph).

Každá licence COMSOL Serveru může mít různou konfiguraci z hlediska použitých nadstavbových modulů. Nadstavbové moduly, které uživatel využil při tvorbě simulačního modelu a následně Licencované aplikace, musí být obsaženy také v používané licenci COMSOL Serveru.

COMSOL Compiler

Licence COMSOL Compiler slouží ke kompilaci aplikací vytvořených v Application Builderu do podoby samostatně spustitelných programů, které jsou volně šiřitelné a nevyžadují ke svému chodu COMSOL Multiphysics. Produkt COMSOL Compiler se prodává jako rozšíření stávající předplacené jednouživatelské nebo síťové (kromě Classroom Kit) akademické či komerční licence.

close